Regulamin

Regulamin szkoleń organizowanych przez Akademię Testin

 

I.    Akademia Testin prowadzi:

 

1.    Szkolenia grupowe
a)    szkolenia otwarte definiowane są jako ogólnodostępne szkolenia organizowane w siedzibie Akademii Testin . Informacje o terminach szkoleń otwartych są publikowane na stronach www.testin.pl oraz www.akademiatestin.pl.
b)    szkolenia zamknięte odbywają się według odrębnych ustaleń z klientem.
c)    szkolenia w ramach Funduszy UE – odbywają się według odrębnych ustaleń z partnerami
2.    Szkolenia indywidualne:
Specyfikacja szkoleń jak wyżej
3.    Szkolenia dla 2 osób (na żądanie lub po obustronnych ustaleniach)
Specyfikacja szkoleń jak wyżej,
4.    Szkolenia online – wg regulaminu szkoleń online.

 

Wysokość opłat za szkolenia określa cennik opublikowany na stronach www.testin.pl oraz www.akademiatestin.pl.
II.    Podstawą do uczestnictwa w szkoleniach otwartych (stacjonarnych i online; grupowych i indywidualnych) jest:
1.    nadesłanie wypełnionego formularza opublikowanego na stronie WWW, zgłoszenie e-mail lub telefoniczne.
2.    wypełnienie i podpisanie KARTY UCZESTNIKA SZKOLENIA.
•    Wypełnienie i podpisanie KARTY jest formą zawarcia indywidualnej umowy szkoleniowej pomiędzy Akademią Testin a Klientem i zobowiązaniem Klienta do opłaty za kurs a Akademii Testin do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem zajęć.
Opłaty za szkolenia dokonuje się przelewem na konto Akademii Testin na podstawie faktury. W wypadku wniesienia opłaty za szkolenie i rezygnacji z niego (w formie pisemnej) po przyjęciu przez zleceniodawcę (osobę prywatną lub/i instytucję) terminu rozpoczęcia , zleceniodawca ma prawo do zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszta manipulacyjne.

 

Na szkolenia zamknięte instytucja kierująca przesyła do Akademii Testin formularz skierowania na szkolenie z imienną listą uczestników szkolenia. Wypełniony i podpisany formularz jest podstawą do wystawienia faktury.

 

III.    Szkolenia otwarte w siedzibie Akademii WWW odbywają się

 

1.    w dni powszednie pomiędzy godziną: 8 a 20,
•    zajęcia „poranne” pomiędzy godziną 8 a 16
•    zajęcia „popołudniowe” od 16 do 20
2.    w weekendy pomiędzy godziną 9 a 15.

 

IV.    Zajęcia w Akademii Testin:
1.    Blok zajęć trwa 180 minut a moduł szkoleniowy 90 minut (2 godziny lekcyjne po 45 minut), wykładowcy wspólnie z uczestnikami szkolenia wyznaczają częstotliwość i długość przerw, które łącznie w bloku zajęć nie mogą przekraczać 20 minut.
2.    Czas szkolenia w ciągu jednego dnia nie może być krótszy niż jeden blok zajęć i nie może przekraczać dwóch bloków zajęć
3.    Dni i godziny szkoleń indywidualnych uczestnik, wykładowca i koordynator szkoleń określają przed rozpoczęciem szkolenia. W trakcie szkolenia nie przewiduje się zmiany wyznaczonych dni tygodnia i godzin, ewentualna zmiana wymaga zgody trzech w/w osób. System i długość przerw ustalona zostaje za obopólną zgodą  stron, podczas pierwszych zajęć.
4.    Uczestnik indywidualnego szkolenia trwającego dłużej niż 24 godziny ma prawo z ważnych przyczyn dwukrotnie odwołać zajęcia. Powiadomienie o odwołaniu zajęć telefonicznie lub e-mailem powinno nastąpić nie później niż 24 godziny przed terminem ich rozpoczęcia. Po upływie tego terminu, mimo niestawienia się uczestnika na zajęciach, będą one traktowane tak, jakby się odbyły.
4.    Uczestnik szkolenia potwierdza swoją obecność na zajęciach na liście obecności.
5.    Brak (w formie maila, sms, lub przez telefon) powiadomienia o ewentualnym spóźnieniu na zajęcia i spóźnienie uczestnika zajęć indywidualnych ponad 15 minut skutkuje zaliczeniem zajęć jako odbytych i podlegających opłacie.
6.    Koszty ewentualnego powtórzenia zajęć w przypadkach o których mowa w punkcie 5 i 6 obciążają uczestnika.
7.    Trener na szkoleniu otwartym ma prawo rozpocząć szkolenie po kwadransie od wyznaczonego czasu jeśli w sali komputerowej jest przynajmniej 2 uczestników szkolenia. Spóźnieni i nieobecni na zajęciach uczestnicy szkolenia nie mają prawa żądać powtórzenia zajęć ani zwrotu kosztów uczestnictwa za zajęcia na których byli nieobecni.
8.    Spóźnienie trenera na zajęcia o ponad 15 minut skutkuje koniecznością rekompensaty czasowej zajęć dla uczestników szkolenia.
9.    Uczestnik szkolenia otwartego ma prawo, po opłaceniu całości kosztów kursu, wziąć bezpłatnie udział w zajęciach innej otwartej grupy szkoleniowej o ile dojdzie do jej sformowania.
10.    Po zakończeniu szkolenia w dziedzinie grafiki, WWW, programowania lub copywritingu każdy uczestnik ma prawo do godzinnej konsultacji z trenerami.
11.    Podczas szkoleń organizowanych w siedzibie Akademii Testin każdy z uczestników szkolenia ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe.
12.    W salach szkoleniowych Akademii Testin może znajdować się nie więcej niż 15 stanowisk komputerowych dla uczestników szkolenia.
13.    Za grupę w szkoleniach otwartych uważa się zespół słuchaczy nie mniejszy niż 3/4 osoby i nie większy niż 15 osób
14.    Cena szkoleń zamkniętych (i „szytych na miarę”) i liczba uczestników jest ustalana każdorazowo indywidualnie.
15.    W przypadku realizacji szkoleń poza Rzeszowem do ceny szkolenia będą doliczane koszty dojazdu i zakwaterowania prowadzącego/cych szkolenie.
16.    Akademia Testin nie zwraca kosztów dojazdów i zakwaterowania uczestnikom szkoleń.
17.    W przypadku organizacji szkolenia w siedzibie Klienta lub innej wskazanej przez Klienta lokalizacji Akademia Testin nie ponosi odpowiedzialności za jakość funkcjonowania sprzętu i infrastruktury technicznej.
V.    Postanowienia końcowe
1.    Akademia Testin nie prowadzi odrębnej sprzedaży materiałów szkoleniowych.
2.    Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia ma prawo do anonimowej oceny jakości szkolenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
3.    W przypadku konieczności odwołania przez Akademię zajęć w ramach trwającego szkolenia, Akademia Testin zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zorganizować takie zajęcia w najbliższym możliwym terminie.
4.    Uczestnicy szkoleń w siedzibie Akademii Testin mają możliwość bezpłatnego korzystania z wody, herbaty i kawy.
5.    Zabrania się wnoszenia napojów w otwartych pojemnikach do sal szkoleniowych. Za wszelkie szkody wynikłe z tego powodu, a także z powodu niezgodnego z przeznaczeniem i zasadami BHP użycia wyposażenia sal i sprzętu komputerowego odpowiedzialność ponosi sprawca szkody.
6.    W pomieszczeniach szkoleniowych Akademii Testin zabrania się palenia tytoniu i innych używek oraz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających.